Programowanie w języku C 2 - instrukcja do laboratorium nr 4
Autor: Mariusz Wiśniewski


 1. Formatowane wyjście - funkcja printf
  Funkcja printf służy do wyświetlania ciągu znaków odpowiednio sformatowanego przy pomocy ciągu znaków formatujących. Format wywołania funkcji jest następujący:

      int printf(char *format, arg1, arg2, ...)

  Funkcja printf na podstawie argumentu format przekształca, formatuje i wypisuje swoje argumenty do standardowego wyjścia. Jej wartością jest liczba wypisanych znaków. Format zawiera dwa typy znaków: zwykłe znaki, które są wyświetlane bez zmian oraz znaki specjalne, które są odpowiednio przekształcane przed wyświetleniem. Każdą specyfikację przekształcenia rozpoczyna się znakiem %, a kończy znakiem charakterystycznym dla tego przekształcenia. Ogólny format operatora przekształcenia jest następujący:

      %[flagi][szerokość][.precyzja][F|N|h|l|L]znak-typu

  Kolejne elementy przekształcenia oznaczają:
  • znaki flag - dodatkowe możliwości (np. wyrównanie lewostronne),
  • szerokość - liczbę wysłanych znaków,
  • precyzję - tzn. liczbę cyfr znaczących,
  • modyfikatory rozmiaru argumentów - zawierają dodatkową informację na temat rozmiaru argumentu i są wykorzystywane w połączeniu ze znakami typu w celu wskazania faktycznego typu argumentu,
  • znaki typu - określają typ argumentów.

  • Znaki typu - liczby całkowite:
   Znak typu Argument wejściowy Postać wyjściowa
   d
   i
   o
   u
   x
   X
   całkowity
   całkowity
   całkowity
   całkowity
   całkowity
   całkowity
   dziesiętna ze znakiem,
   dziesiętna ze znakiem,
   ósemkowa ze znakiem,
   dziesiętna bez znaku,
   szesnastkowa bez znaku (litery: a, b, c, d, e, f),
   j.w. - litery: A, B, C, D, E, F.
  • Znaki typu - liczby zmiennoprzecinkowe:
   e zmiennoprzecinkowy [-]d.ddd...e[+/-]ddd - przed przecinkiem dziesiętnym jedna cyfra, liczba cyfr po przecinku równa precyzji, wykładnik co najmniej dwie cyfry,
   E zmiennoprzecinkowy jak e, ale ze znakiem E dla wykładnika,
   f zmiennoprzecinkowy [-]d.ddd... - liczba cyfr po przecinku równa precyzji,
   g zmiennoprzecinkowy liczba będzie wyświetlana jak e lub f zależnie od zadanej precyji,
   G zmiennoprzecinkowy jak g z tym, że dla oznaczenia wykładnika będzie użyty znak E.
  • Znaki typu - znaki:
   c
   s
   %
   znak
   wskaźnik do łańcucha znaków
   -
   pojedynczy znak,
   znaki łańcucha aż do napotkania znaku „\0”
   drukuje znak %
  • Znaki typu - wskaźniki:
   n int * umieszcza w miejscu wskazanym parametrem liczbę dotychczas wysłanych znaków,
   p wskaźnik drukuje argument w postaci wskaźnika - zależnie od modelu pamięci - seg:off lub off.

  • Modyfikatory - niosą ze sobą dodatkową informację o typie argumentów wejściowych, wskazują na ich rozmiar:
   Modyfikator Działanie
   F
   N
   h
   l

   L
   argument zostanie potraktowany jako daleki wskaźnik, używany ze znakami typu: p, s, n,
   argument będzie traktowany jako wskaźnik bliski, dotyczy tych opcji co w F,
   argument traktuje się jako typ short int dla znaków: d, i, o, u, x, X,
   argument zostanie zinterpretowany jako typu long int dla znaków typu d, i, o, u, x i X; dla znaków e, E, f, g, G jako typ double,
   argument traktowany jako typu long double dla znaków typu e, E, f, g i G.

  • Specyfikatory precyzji - określają ilość miejsc znaczących argumentów liczbowych:
   Specyfikator Precyzja
   nie podano
   przyjmowane są następujące domyślne precyzje:
   - 1 dla znaków typu d, i, o, u, x, X,
   - 6 dla znaków typu e, E, f,
   - wszystkie znaczące cyfry dla znaków typu g i G,
   - łańcuchy są drukowane do pierwszego znaku „\0”, znaków c - nie dotyczy.
   .0 dla znaków typu d, i, o, u, x, X przyjmowana jest precyzja d domyślna; dla znaków e, E i f nie jest drukowany przecinek dziesiętny; liczby o wartości 0 nie będą w ogóle drukowane.
   .n drukowane będzie n znaków lub cyfr dziesiętnych; jeśli wartość wymaga większej liczby znaków, wówczas w zależności od znaku typu nastąpi obcięcie lub zaokrąglenie.
   * lista argumentów zawiera wartość określającą precyzję; wartość ta musi poprzedzać argument, którego dana sekwencja dotyczy.

  • Wpływ specyfikatora precyzji (.n) na konwersję argumentów:
   Znak typu Wpływ na konwersję
   d, i, o, u, x, X n cyfr znaczących zostanie wydrukowanych; jeśli argument wejściowy ma mniej niż n cyfr, wówczas zostanie on z lewej strony uzupełniony zerami; jeśli wartość ma więcej niż n cyfr, wartość wyjściowa nie będzie obcięta.
   e, E, f n cyfr zostanie wydrukowanych po przecinku dziesiętnym; ostatnia drukowana cyfra jest zaokrąglana.
   g, G przynajmniej n cyfr znaczących zostanie wydrukowanych.
   c nie wpływa.
   s co najwyżej n znaków zostanie wydrukowanych.

  • Specyfikator szerokości - określenie minimalnej szerokość dla wartości wyjściowej:
   Specyfikator Wpływ na formatowane dane
   n drukowanych jest przynajmniej n znaków; jeśli wartość zajmuje mniej niż n znaków, zostaną umieszczone dodatkowe spacje z lewej strony lub z prawej strony (jeśli ustawiono odpowiednią flagę).
   0n drukowanych jest przynajmniej n znaków; jeśli wartość zajmuje mniej niż n znaków zostanie ona wypełniona zerami z lewej strony.
   * szerokość pola znajduje się w argumencie poprzedzającym argument z którym związana jest dana sekwencja.

  • Flagi w sekwencjach formatujących:
   Flaga Co określa
   - wyrównanie lewostronnie sytuowaną wartość, umieszczając z prawej strony odpowiednią liczbę spacji.
   + jeśli wyświetlana jest liczba ze znakiem, wówczas zostanie przed nią umieszczony znak + lub -, w zależności od jej wartości.
   spacja jeśli wartość jest nieujemna, zamiast plus będzie wyświetlana spacja; w przypadku wartości ujemnych wyświetlany będzie -.
   # wpływ tej flagi zależy od tego z jakim znakiem typu jest związana (poniższa tabela).

  • Wpływ flagi # w zależności od znaku typu:
   Znak typu Wpływ flagi #
   c, s, d, i, u nie wpływa.
   0 zero będzie dołączanie do niezerowych argumentów.
   x lub X 0x lub 0X będzie dołączone do argumentów.
   e, E, f przecinek dziesiętny będzie wyświetlany niezależnie od tego, czy wystąpią po nim jakieś cyfry.
   g (G) tak jak powyżej z tym, że końcowe zera nie będą usuwane.

  Przykład użycia:

      int drukuj_info(char *nazwisko, char *imie1, char *imie2, int wiek, int czas_pracy, int stawka_za_godzinę)
      {
          return printf("%-15s %-10s %-10s %2d %3d %5.2lf zł\n", nazwisko, imie1, imie2, wiek, czas_pracy, stawka_za_godzinę);
      }

  Funkcja printf ma implementacje operujące także poza standardowym wyjściem:

      int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
      int sprintf(const char *buffer, const char *format, ...);

 2. Zadanie do samodzielnego wykonania
  Korzystając z powyższych informacji należy przygotować program pozwalający na sprawdzenie każdej z możliwości oferowanej przez funkcję printf. Program powinien mieć możliwość wyboru jednego lub wielu parametrów na raz.