Programowanie w języku C 2 - instrukcja do laboratorium nr 7
Autor: Mariusz Wiśniewski


Korzystając z wiedzy pozyskanej na poprzednich laboratoriach należy wykonać 3 z następujących zadań. Należy wykorzystać bibliotekę CURSES. Numer zadań będzie przydzielony do każdego zespołu na początku zajęć.

Zadania:
 1. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Przed wyświetlaniem należy umożliwić wprowadzenie nazwy pliku do wyświetlenia, oraz ilość wierszy jakie mają być wyświetlone jednorazowo. Po wyświetleniu określonej liczby wierszy program powinien zatrzymać wyświetlanie i umożliwić dalsze wyświetlanie lub rezygnację przez naciśnięcie klawisza ESC.
 2. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Nazwa pliku może być zakodowana w kodzie programu. Program powinien umożliwić „zawijanie wierszy”, tj. wyświetlać wiersze o ilości znaków większej niż 80 w taki sposób, że znaki „wychodzące” poza ekran są wyświetlane w następnym wierszu i są poprzedzone znakami >>. Uwaga - należy założyć, że wiersz nie będzie miał więcej niż 200 znaków.
 3. Napisać program służący do łączenia dwóch plików tekstowych w jeden. Nazwy plików wejściowych oraz pliku wynikowego należy pobierać z wiersza poleceń.
 4. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Program powinien umożliwiać przewijanie tekstu w górę lub dół przy pomocy klawiszy strzałek.
 5. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Nazwa pliku może być zakodowana w kodzie programu. Program powinien wyświetlać wiersze o ilości znaków większej niż 80 w taki sposób, że znaki „wychodzące” poza ekran są wyświetlane do 78 kolumny, a dwa ostatnie znaki są zastępowane przez znaki >>. Program powinien wyświetlać plik z podziałem na strony (po 24 wiersze) i zatrzymywać wyświetlanie po każdej stronie. Po wyświetleniu strony program powienien umożliwić przewijanie strony w lewo lub w prawo. Uwaga - należy założyć, że wiersz nie będzie miał więcej niż 200 znaków.
 6. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Program powinien wyświetlać tylko te wiersze, których pierwszym niepustym znakiem nie jest znak #.
 7. Napisać program wczytujący z pliku tekstowego wiersze i wyświetlający je na ekranie. Należy użyć funkcji printf i scanf. Program powinien umożliwiać przewijanie tekstu w górę lub dół przy pomocy klawiszy PgDn i PgUp, po stronie, w której są 24 wiersze.
 8. W pliku tekstowym są zapisane w liniach cyfry, litery oraz spacje. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku te litery, które poprzedza cyfra. Program powinien także zliczać ilość znaków zapisanych i pominiętych. Nazwę pliku wejściowego należy pobierać z klawiatury a nazwę pliku wynikowego z wiersza poleceń.
 9. W pliku tekstowym są zapisane w liniach litery oraz spacje. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku te litery, które tworzą słowa o długości co najmniej 5 znaków. Program powinien także zliczać ilość przeniesionych słów. Nazwy plików należy pobierać z klawiatury.
 10. W pliku tekstowym są zapisane w liniach cyfry, litery i spacje. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku te słowa, które nie zawierają cyfry. Nazwy pliku wejściowego i wynikowego należy pobierać z wiersza poleceń.
 11. W pliku tekstowym są zapisane w liniach cyfry, litery oraz spacje. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku liczby, które poprzedza słowo. Nazwę pliku wejściowego należy pobierać z klawiatury a nazwę pliku wynikowego z wiersza poleceń.
 12. W pliku tekstowym są zapisane w liniach cyfry, litery oraz spacje. Napisać program, który zliczy ilość wystąpień poszczególnych znaków w pliku i wyświetli te informacje w postaci tabelki (w formacie - znak: ilość_wystąpień, procent_wystąpień). Nazwę pliku wejściowego należy pobrać z wiersza poleceń.
 13. W pliku tekstowym są zapisane liczby po 3 w linii oddzielone spacją. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku te linie w których suma liczb jest większa od 100 oraz druga liczba jest parzysta. Nazwy pliku wejściowego i wynikowego należy pobierać z klawiatury.
 14. W pliku tekstowym są zapisane w liniach cyfry, litery małe i duże oraz spacje. Napisać program, który przeniesie do drugiego pliku co drugą literę małą i co drugą cyfrę z każdej linii pierwszego pliku. Nazwy pliku wejściowego i wynikowego należy pobierać z wiersza poleceń.
Bibliotekę CURSES należy wykorzystać do budowy interface'u programu. Wykonanie każdego zadania należy przedstawić do oceny.
__