Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 4
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: zademonstrowanie działającego (lub zaawansowanego) programu na koniec zajęć i objaśnienie jego konstrukcji/działania (bez sprawozdania).

Bazując na materiałach opisujących Netbios udostępnionych przed zajęciami przez prowadzącego, na wiedzy uzyskanej na poprzednich zajęciach laboratoryjnych oraz wskazówkach umieszczonych na końcu tej instrukcji napisz programy (w języku C lub w Pascalu) nadawcy i odbiorcy realizujące przesłanie komunikatu między sobą (np. tekstu – string) za pomocą datagramu unicastowego (transmisja datagramowa punkt-punkt, nie broadcast!) oraz datagramu multicastowego (rozgłoszeniowego typu jeden-do-grupy, nie zaś do wszystkich nasłuchujących!).

Ogólny wymagany schemat działania programu (osobny program nadawcy, osobny odbiorcy):
 1. Reset węzła Netbios (RESET) – nadawca i odbiorca.
 2. Pobranie łańcucha tekstowego od użytkownika (nazwa dla węzła) – nadawca i odbiorca.
 3. Dodanie nazwy:
  1. jako unikatowej (ADDNAME) – nadawca i odbiorca - transmisja unicast.
  2. jako unikatowej (ADDNAME – nadawca) i jako grupowej (ADDGROUPNAME – odbiorca) – transmisja multicast.
 4. Pobranie łańcucha tekstowego od użytkownika (komunikat do wysłania) oraz nazwy odbiorcy (adresata wysyłki, patrz pkt.3) – nadawca.
 5. Wysłanie datagramu (SENDDATAGRAM) – nadawca, odbiór datagramu (RECEIVEDATAGRAM) – odbiorca.
 6. Wyświetlenie odebranego komunikatu – odbiorca.
 7. Usunięcie dodanej nazwy (DELETENAME) – nadawca i odbiorca.
Wskazówki – zakładamy, że funkcje są wykonywane w trybie wait (synch.)