Sieci komputerowe - Instrukcja do laboratorium nr 6
Autor: Robert Tomaszewski


Forma zaliczenia: zademonstrowanie działającego lub zaawansowanego programu na koniec zajęć i ewentualnie objaśnienie jego konstrukcji/działania (bez sprawozdania).

Bazując na materiałach opisujących WinSock'a udostępnionych przed zajęciami przez prowadzącego oraz na wskazówkach umieszczonych na końcu tej instrukcji napisz program (w języku C) wyświetlający kilka podstawowych informacji na temat hosta, na którym go uruchomiono: Ogólny schemat działania programu:
  1. Inicjalizacja WinSock'a – WSAStartup.
  2. Wyświetlenie informacji zwróconych w pkt.1
  3. Pobranie i wyświetlenie nazwy hosta – funkcja gethostname.
  4. Pobranie i wyświetlenie informacji ze struktury „hostent” - funkcja gethostbyname.
  5. Pobranie i wyświetlenie informacji ze struktury „hostent” - funkcja gethostbyaddr.
  6. Zwolnienie zasobów zajętych przez WinSock'a – WSACleanup.
Wskazówki: