Karta przedmiotu - Algorytmy i struktury danych

Kod modułuIZ1_ASD2
Nazwa modułuAlgorytmy i struktury danych
Nazwa modułu w języku angielskimAlgorithms and data structures
Obowiązuje od roku akademickiego2012/2013

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiówInformatyka
Poziom kształceniaI stopień
Profil studiówogólno akademicki
Forma i tryb prowadzenia studiówstacjonarne
Specjalność-
Jednostka prowadząca modułKatedra Informatyki
Koordynator modułudr inż. Barbara Łukawska

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku przedmiotówpodstawowy
Status modułuobowiązkowy
Język prowadzenia zajęćpolski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr2
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickimsemestr letni
Wymagania wstępnePodstawy programowania
Egzamintak
Liczba punktów ECTS6.00

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne
w semestrze 18 18 - 9 -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cel modułuPoznanie podstawowych rodzajów algorytmów, podstaw analizy algorytmów i ich poprawności, złożoność obliczeniowa. Dynamiczne struktury danych, ich implementacje i podstawowe algorytmy z nimi związane.

Symbol efektuEfekty kształceniaForma prowadzenia zajęćOdniesienie do efektów kierunkowychOdniesienie do efektów obszarowych
W_01Student potrafi wymienić i scharakteryzować klasyczne algorytmy stosowane w informatyce.WK_W07T1A_W03
W_02Student umie zaproponować metodę weryfikacji oraz oceny konkretnego algorytmu.WK_W07T1A_W03 T1A_W07
W_03Student umie wymienić podstawowe typy i struktury danych. Student potrafi wskazać wady i zalety stosowania dynamicznych struktur danych.WK_W07T1A_W03
U_01Student potrafi skonstruować algorytm z wykorzystaniem różnych technik algorytmicznych.ĆK_U01, K_U13T1A_U01 T1A_U07 T1A_U15
U_02Student umie analizować różne algorytmy pod kątem rozwiązania konkretnego problemu.ĆK_U01, K_U13T1A_U01 T1A_U07 T1A_U15
U_03Student potrafi rozwiązywać klasyczne problemy informatyczne z pomocą odpowiednio dobranych algorytmów.ĆK_U01, K_U13T1A_U01 T1A_U13 T1A_U15
U_04Student umie zastosować dynamiczne struktury danych.ĆK_U13T1A_U13 T1A_U14 T1A_U15
K_01Student umie podzielić problem programistyczny na elementy i współpracować w grupie przy jego implementacji.PK_U13T1A_K03


D. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Treści kształecenia w zakresie wykładu
Nr wykładuTreści kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1-3Podstawowe typy danych. Proste struktury danych. Struktury dynamiczneW_03
4Podstawy teorii algorytmów.W_01, W_02, W_03
5-6Klasy algorytmów.W_01, W_02
7-9Rodziny algorytmów.W_02

2. Treści kształecenia w zakresie ćwiczeń
Nr zajęćTreści kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1-3Podstawowe typy danych. Proste struktury danych. Struktury dynamiczne.U_03, U_04
4Podstawy teorii algorytmów.U_01, U_02, U_03
5-6Klasy algorytmów.U_01, U_02, U_03
7-9Rodziny algorytmów.U_01, U_02, U_03

3. Treści kształecenia w zakresie zadań laboratoryjnych
  • dla przedmiotu nie przewidziano zajęć laboratoryjnych.

4. Charakterystyka zadań projektowych
  • Zadanie projektowe polega na przygotowaniu aplikacji realizującej algorytm wybrany do rozwiązania postawionego problemu (U_01, U_02, K_01).

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych
  • brak zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych.

E. METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol efektuMetody sprawdzania efektów kształcenia
W_01Egzamin pisemny, kolokwium na ćwiczeniach.
W_02Egzamin pisemny, kolokwium na ćwiczeniach.
W_03Egzamin pisemny, kolokwium na ćwiczeniach.
U_01Zadania ćwiczeniowe, zadanie projektowe. Kolokwium na ćwiczeniach.
U_02Zadania ćwiczeniowe, zadanie projektowe. Kolokwium na ćwiczeniach.
U_03Zadania ćwiczeniowe. Kolokwium na ćwiczeniach.
U_04Zadania ćwiczeniowe, zadanie projektowe. Kolokwium na ćwiczeniach.
U_02Zadanie projektowe.

F. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
L.p.Rodzaj aktywnościObciążenie studenta
1Udział w wykładach18
2Udział w ćwiczeniach18
3Udział w laboratoriach
4Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5Udział w zajęciach projektowych9
6Konsultacje projektowe
7Udział w egzaminie2
8-
9Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego = 47
10Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)2.00
11Samodzielne studiowanie tematyki wykładów20
12Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń30
13Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów10
14Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
15Wykonanie sprawozdań
15Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17Wykonanie projektu lub dokumentacji30
18Przygotowanie do egzaminu10
19-
20Liczba godzin samodzielnej pracy studenta = 100
21Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)4.00
22Sumaryczne obciążenie pracą studenta147
23Punkty ECTS za moduł (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)6.00
24Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi)107
25Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)4.00

G. LITERATURA
Wykaz literatury
  1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów, PWN, 2012
  2. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 2001
  3. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 2001
  4. Drozdek A., Simon D. L., Struktury danych w języku C, WNT, 1996
Witryna WWW przedmiotuhttp://achilles.tu.kielce.pl/Members/blukawska/informacje-ogolneInformacje dodatkowe

Brak


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Marzec 2012

Opracowanie - MW