Karta przedmiotu - Architektura systemów komputerowych I

Kod modułuID1_ASKI2
Nazwa modułuArchitektura systemów komputerowych I
Nazwa modułu w języku angielskimComputer architecture I
Obowiązuje od roku akademickiego2012/2013

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiówInformatyka
Poziom kształceniaI stopień
Profil studiówogólno akademicki
Forma i tryb prowadzenia studiówstacjonarne
Specjalność-
Jednostka prowadząca modułKatedra Informatyki
Koordynator modułudr inż. Mariusz Wiśniewski

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku przedmiotówkierunkowy
Status modułuobowiązkowy
Język prowadzenia zajęćpolski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr2
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickimsemestr zimowy
Wymagania wstępneUkłady arytmetyczno-logiczne
Egzamintak
Liczba punktów ECTS5.00

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne
w semestrze 30 - 30 - -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cel modułuPoznanie budowy i sposobu funkcjonowania współczesnego komputera i mikroprocesora. Omówienie architektury mikroprocesora, pamięci, przedstawienie współpracy tych urządzeń. Przedstawienie różnych aspektów projektowania mikroprocesora oraz kompletnego systemu komputerowego, jak również metod ich wykorzystania.

Symbol efektuEfekty kształceniaForma prowadzenia zajęćOdniesienie do efektów kierunkowychOdniesienie do efektów obszarowych
W_01Znajomość modularnej struktury mikropro- cesora, architektur mikroprocesorów (von Neumana i harwardzkiej). Wiedza na temat interakcji mikroprocesora, pamięci i urzą- dzeń we/wy. Wiedza na temat przerwań, magistral, DMA. Znajomość technik projektowania mikroprocesorów.WK_W08T1A_W02
W_02Znajomość budowy współczesnego komputera. Rozległa wiedza na temat zagadnień związanych z mikroprocesorami, pamięciami i urządzeniami służącymi do budowy komputera.WK_W08 K_W18 K_W20T1A_W05 T1A_W06
W_03Znajomość podstaw programowania w języku maszynowym (assembler).WK_W08T1A_W02
W_04Rozległa wiedza na temat: zastosowania pamięci, struktur pamięciowych, różnych pojęć związanych z pamięcią komputera.WK_W18T1A_W05
W_05Znajomość nowoczesnych rozwiązań stosowanych w mikroprocesorach.WK_W08T1A_W02
U_01Umiejętność projektowania mikroprocesora.LK_U01 K_U03 K_U14T1A_U01 T1A_U07 T1A_U03 T1A_U09 T1A_U14 T1A_U16
K_01Praca w zespole.LK_U02T1A_U02


D. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Treści kształecenia w zakresie wykładu
Nr wykładuTreści kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1Komputery - budowa i zasady działania.W_02
2Konstrukcja i zasada działania mikroprocesora.W_01, W_05
3Przerwania, pamięć, magistrale i urządzenia.W_01, W_02, W_04
4, 5Lista instrukcji procesora.W_01
6Arytmetyka maszyn cyfrowych.W_01, W_03
7, 8Ścieżka danych.W_01, W_02
9, 10Moduł kontrolera.W_01, W_02
11, 12Przetwarzanie potokowe.W_01, W_02, W_05
13, 14Organizacja pamięci komputera.W_02, W_04, W_05
15Architektury systemów komputerowych – podsumowanie.W_01, W_05

2. Treści kształecenia w zakresie ćwiczeń
  • dla przedmiotu nie przewidziano ćwiczeń.

3. Treści kształecenia w zakresie zadań laboratoryjnych
Nr zajęćTreści kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla modułu
1Omówienie budowy komputera klasy PC.W_02
2Wykonywanie zadań polegających na uruchamianiu w programie uruchomieniowym programów sprawdzających sposób działania mikroprocesora - instrukcje arytmetyczne i logiczne.W_03
3Zapoznanie studentów z środowiskiem Quartus, wykonywanie zadań pokazujących wykorzystanie modułów służących do konstrukcji mikroprocesora.W_01
4Wykonanie projektu mikroprocesora - opracowanie założeń konstrukcyjnych, projekt listy rozkazów, projekt rozkazu.W_01
5Wykonanie jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU).W_01
6Uzupełnienie założeń opracowanych na laboratorium nr 4 o kontroler przerwań, kontroler DMA i sterownik magistrali wewnętrznej mikroprocesora.W_01
7Wykonanie ścieżki danych i jednostki sterującej dla rozkazów jednocyklowych.W_01
8Wykonanie projektu kontrolera pamięci z uwzględ- nieniem założeń opracowanych na laboratorium nr 4.W_01, W_04
9Wybór założeń konstrukcyjnych mikroprocesora - przydzielenie zadania projektowego do samodzielnego wykonania w oparciu o wiedzę pozyskaną na laboratoriach 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Opracowanie rozwiązania zgodnie z wiedzą pozyskaną na laboratorium nr 4.U_01, K_01
10 Samodzielne wykonywanie zadania przydzielonego na laboratorium nr 9 - wykonanie czynności zgodnych z wiedzą pozyskaną na laboratorium nr 5.U_01, K_01
11 Samodzielne wykonywanie zadania przydzielonego na laboratorium nr 9 - wykonanie czynności zgodnych z wiedzą pozyskaną na laboratorium nr 6.U_01, K_01
12 Samodzielne wykonywanie zadania przydzielonego na laboratorium nr 9 - wykonanie czynności zgodnych z wiedzą pozyskaną na laboratorium nr 7.U_01, K_01
13 Samodzielne wykonywanie zadania przydzielonego na laboratorium nr 9 - wykonanie czynności zgodnych z wiedzą pozyskaną na laboratorium nr 8.U_01, K_01
14 Samodzielne wykonywanie zadania przydzielonego na laboratorium nr 9 - wykonanie programu testującego mikroprocesor w jego kodzie maszynowym.U_01, K_01
15 Przedstawienie projektu opracowanego na laboratoriach od 9 do 14.U_01

4. Charakterystyka zadań projektowych
  • dla przedmiotu nie przewidziano oddzielnych zajęć projektowych.

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych
  • brak zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych.

E. METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol efektuMetody sprawdzania efektów kształcenia
W_01Egzamin.
W_02Egzamin.
W_03Egzamin.
W_04Egzamin.
W_05Egzamin.
U_01Zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwiów wejściowych, sprawozdań z wykonywanych zadań oraz sprawozdania z wykonania zadania projektowego wykonywanego w ramach laboratorium.

F. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
L.p.Rodzaj aktywnościObciążenie studenta
1Udział w wykładach30
2Udział w ćwiczeniach
3Udział w laboratoriach30
4Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)3
5Udział w zajęciach projektowych
6Konsultacje projektowe
7Udział w egzaminie2
8-
9Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego = 65
10Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)3.00
11Samodzielne studiowanie tematyki wykładów15
12Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
13Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
14Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów15
15Wykonanie sprawozdań4
15Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17Wykonanie projektu lub dokumentacji4
18Przygotowanie do egzaminu30
19-
20Liczba godzin samodzielnej pracy studenta = 68
21Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)2.00
22Sumaryczne obciążenie pracą studenta133
23Punkty ECTS za moduł (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)5.00
24Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi)14
25Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)0.50

G. LITERATURA
Wykaz literatury
  1. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, 2004.
  2. L. Null, J. Lobur, Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion, 2004.
  3. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów, WNT, 1998
  4. M. Morris Mano, Architektura komputerów, WNT, 1988
Witryna WWW przedmiotuhttp://hector.tu.kielce.pl/Informacje dodatkowe

Brak


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Marzec 2014

Opracowanie - MW