Karta przedmiotu - Projekt zespołowy

Kod modułuID1_PZ
Nazwa modułuProjekt zespołowy
Nazwa modułu w języku angielskimTeam project
Obowiązuje od roku akademickiego2012/2013

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiówInformatyka
Poziom kształceniaI stopień
Profil studiówogólno akademicki
Forma i tryb prowadzenia studiówniestacjonarne
SpecjalnośćSystemy informacyjne / Grafika komputerowa
Jednostka prowadząca modułKatedra Informatyki
Koordynator modułudr inż. Mariusz Wiśniewski

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku przedmiotówkierunkowy
Status modułuobowiązkowy
Język prowadzenia zajęćpolski
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr6
Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickimsemestr letni
Wymagania wstępne-
Egzaminnie
Liczba punktów ECTS4.00

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne
w semestrze - - - 32 -

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cel modułuPrzygotowanie studentów do wykonywania zadań w zespołach, obejmujące: analizę wymagań, podział zadania na etapy, przydział podzadań do członków zespołu, opracowanie harmonogramu wykonania etapów zadań wraz ze spodziewanymi wynikami, wykonanie dokumentacji, prezentację kompletnego rozwiązania zadania projektowego.

Symbol efektuEfekty kształceniaForma prowadzenia zajęćOdniesienie do efektów kierunkowychOdniesienie do efektów obszarowych
K_01Praca w zespole.PK_U02 K_K03T1A_U02 T1A_K03 T1A_K04
K_02Analiza wymagań jakie ma spełniać rozwiązanie zadania. Pozyskiwanie infor- macji o technologiach w jakich projekt ma został wykonany.PK_U01T1A_U01 T1A_U07
K_03Opracowanie dokumentacji dla poszcze- gólnych etapów wykonania projektu.PK_U03T1A_U03 InzA_U06


D. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Treści kształecenia w zakresie wykładu
  • dla przedmiotu nie przewidziano wykładu.

2. Treści kształecenia w zakresie ćwiczeń
  • dla przedmiotu nie przewidziano ćwiczeń.

3. Treści kształecenia w zakresie zadań laboratoryjnych
  • dla przedmiotu nie przewidziano zadań laboratoryjnych.

4. Charakterystyka zadań projektowych
  • Zadania projektowe obejmują różne zagadnienia i problemy informatyczne oraz pokrewne do informatyki, np. powiązane projekty informatyczno-finansowe itp. Złożoność zadania powinna wymagać stosowania w rozwiązaniu więcej niż jednej technologii informatycznej lub opracowania rozwiązania specyficznego tylko dla wybranego problemu. Główny nacisk w przedmiocie należy położyć na aspekty: analizy wymagań dla rozwiązania zadania, pracy zespołowej i podziału pracy na podzadania wraz ze spodziewanymi wynikami na koniec poszczególnych etapów, opracowanie harmonogramu wykonania zadania oraz opracowanie dokumentacji i prezentację wyników.

5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych
  • brak zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych.

E. METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol efektuMetody sprawdzania efektów kształcenia
K_01Ocena planu podziału pracy między członków zespołu.
K_02Ocena analizy wymagań dla rozwiązania zadania.
K_03Zaliczenie na podstawie rozwiązania kolejnych etapów zadania, dokumentacji i prezentacji projektu po jego zakończeniu.

F. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
L.p.Rodzaj aktywnościObciążenie studenta
1Udział w wykładach
2Udział w ćwiczeniach
3Udział w laboratoriach
4Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5Udział w zajęciach projektowych32
6Konsultacje projektowe8
7Udział w egzaminie
8-
9Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego = 40
10Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)1.60
11Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
12Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
13Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
14Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
15Wykonanie sprawozdań10
15Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17Wykonanie projektu lub dokumentacji50
18Przygotowanie do egzaminu
19-
20Liczba godzin samodzielnej pracy studenta = 60
21Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)2.40
22Sumaryczne obciążenie pracą studenta100
23Punkty ECTS za moduł (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)4.00
24Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi)92
25Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)3.68

G. LITERATURA
Wykaz literatury Właściwa dla specyfiki projektu.
Witryna WWW przedmiotuhttp://hector.tu.kielce.pl/Informacje dodatkowe

Brak


Strona główna O mnie Praca badawcza Dydaktyka Kontakt Oferta dla przemysłu

Aktualizacja Październik 2016

Opracowanie - MW